Všeobecné podmínky služby - Projektová Kalkulačka

Projektová Kalkulačka je nástroj pro různé stavební výpočty a související práce. Před použitím projektové kalkulačky si prosím přečtěte tyto podmínky. Souhlasem s Podmínkami přijímáte naše Všeobecné podmínky služby, berete na vědomí naše Zásady ochrany osobních údajů a souhlasíte s těmito Podmínkami (jak jsou definovány níže). Provozovatelem Služby je GoUP s.r.o., Kominárska 1552/3A, 831 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 35809256, DIČ: SK2021567636.

1. Podmínky použití

1.1 Souhlasíte s tím, že budete stránky projektovaklakulacka.cz používat pouze pro účely povolené těmito podmínkami a v souladu se všemi platnými zákony, pravidly a předpisy.

1.2 Jste zodpovědní za obsah, který nahrajete, vytvoříte, upravíte nebo sdílíte při používání Projektovakalkulacka.cz, a za činnosti s tím spojené (včetně ztráty nebo poškození dat).

1.3 Jste vlastníkem obsahu a my si nenárokujeme žádná práva duševního vlastnictví k vašemu obsahu. Používáním jakéhokoli Obsahu na Projektové kalkulačce (např. nahráváním obsahu cen a jejich cen) nám udělujete celosvětovou, nevýhradní, trvalou, bezplatnou licenci k jeho použití ve vztahu k takovému Obsahu v rozsahu nezbytném pro provoz Projektové kalkulačky (mimo jiné včetně kopírování, ukládání, úprav, sdílení se členy vašeho týmu, distribuce nebo zveřejňování na sociálních sítích nebo jeho odstranění) a prohlašujete, že máte příslušná práva (např. k použití v souladu s podmínkami Máte právo takový obsah používat a poskytnout takovou licenci.

1.4 Nejsme povinni zálohovat váš obsah, proto vám doporučujeme, abyste si jej archivovali sami.

1.5 Souhlasíte s tím, že vás můžeme uvést jako našeho klienta. Zejména můžeme použít vaše jméno, logo nebo jakoukoli jinou identifikaci vašeho podniku, výrobků nebo služeb, včetně jakýchkoli ochranných známek nebo děl chráněných autorským právem nebo jinými právy duševního vlastnictví, pro naše marketingové aktivity, reference, veřejnou prezentaci Služeb a na našich stránkách projektovakalkulacka.cz. Udělujete nám celosvětovou, nevýhradní, trvalou a bezplatnou licenci k použití jakýchkoli ochranných známek, autorských práv a jakéhokoli jiného duševního vlastnictví, pokud je to nezbytné k dosažení cílů tohoto oddílu.

1.6 Vlastníme společnost Projektová Kalkulačka a služby, které poskytuje. Bez našeho písemného souhlasu nesmíte Projektová Kalkulačka kopírovat, reprodukovat, upravovat, měnit, přeprodávat, zrcadlit ani vytvářet odvozená díla.

1.7 Důrazně vám doporučujeme, abyste uchovávali jméno a heslo svého účtu v tajnosti. V případě jakéhokoli neoprávněného použití vašeho účtu nás prosím informujte. Neneseme odpovědnost za ztráty způsobené hackerským útokem, krádeží nebo jiným zneužitím vašeho hesla.

2. Poskytování služeb

2.1 Máme právo aktualizovat, měnit nebo jinak upravovat Služby a dočasně přerušit jejich poskytování v případě údržby, oprav nebo jiných událostí, které považujeme za nezbytné. Dále můžeme poskytování Služeb podle našeho uvážení trvale přerušit, o čemž vás budeme v přiměřeném předstihu informovat.

2.2 Souhlasíte s tím, že takové aktualizace a změny služeb mohou mít za následek změny vzhledu nebo funkčnosti služeb.

2.3 Pokud jakékoli změny služeb představují změny těchto podmínek (včetně cen), budete mít možnost vznést námitku a ukončit poskytování služeb v souladu s těmito podmínkami.

2.4 Společnost GoUP s.r.o. bude na vlastní náklady poskytovat, implementovat, instalovat a udržovat veškeré aktualizace, upgrady, vylepšení, opravy, opravy chyb a úpravy svých služeb.

3. Platba

3.1 Aktuální ceny a možnosti plateb pro všechny plány předplatného jsou k dispozici na webových stránkách Projektovakalkulacka.cz/premium.

3.2 Předplatné je splatné v programech uvedených na Projektová Kalkulačka.cz/premium, přičemž alikvotní část aktivovaného programu je nevratná a v zaplaceném termínu program PREMIUM pokračuje až do konce předplatného. K přihlášení k předplacenému tarifu potřebujete platný způsob platby.

3.3 Poplatek za předplatné budeme účtovat na (i) kreditní kartu, kterou jste nám poskytli při objednávce, nebo (ii) na zpoplatněnou službu SMS. Poplatek za předplatné budeme účtovat bez zbytečného odkladu po odeslání registrace. V případě, že se nám nepodaří strhnout částku z vaší platební karty, nebude váš přístup ke službám aktivován, dokud se nám nepodaří vybrat poplatek za předplatné.

4. Aktualizace, znížení kvality a ukončení služeb

4.1 Svůj program PREMIUM/PROFI můžete kdykoli obnovit výběrem jiného programu PREMIUM/PROFI v sekci Koupit PREMIUM/PROFI a toto obnovení vstoupí v platnost po obdržení platby za nové předplatné.

4.2 Prodloužení programu PREMIUM/PROFI se uskuteční od data úspěšné platby a bude prodlouženo o přesný počet dní podle zvoleného programu. 

4.3 Pokud dojde k prodloužení programu PREMIUM/PROFI v době, kdy je stále v platnosti stejný program PREMIUM/PROFI, bude prodloužen o zbývající dobu platnosti stávajícího programu PREMIUM/PROFI.

4.4 Pokud dojde k prodloužení programu PREMIUM/PROFI v době platnosti jiného programu PREMIUM/PROFI (programu s jinými parametry než stávající program), bude nový program PREMIUM/PROFI spuštěn ihned po úspěšném zaplacení nového programu PREMIUM/PROFI. Nevyčerpaná doba původního programu PREMIUM/PROFI bude ukončena.

4.5 Váš program PREMIUM/PROFI zahrnuje soubor funkcí a služeb uvedených v úrovni předplatného, kterou jste si vybrali a zaplatili. Veškeré nové produkty, funkce nebo doplňky služeb, které čas od času představíme, nejsou zahrnuty do vašeho stávajícího předplatného, pokud výslovně neuvedeme jinak.

4.6 Po skončení předplatného můžeme nenávratně vymazat všechny vaše údaje a obsah. Ujistěte se, že jste data archivovali před koncem předplaceného období.

4.7 Jsme oprávněni zablokovat, omezit, zrušit nebo pozastavit váš účet nebo jinak omezit služby, které vám poskytujeme, bez předchozího upozornění, pokud nedodržujete tyto podmínky.

5. Omezení odpovědnosti

5.1 Souhlasíte s tím, že v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy neneseme odpovědnost za jakékoli nepřímé, následné, exemplární, náhodné nebo sankčně nahrazované škody, které mohou vzniknout v souvislosti s vaším používáním Služeb. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoli přímé škody (skutečné škody, ušlý zisk nebo výnosy, přerušení provozu) by neměly přesáhnout hodnotu měsíčního předplatného, tj. částku, která má být zaplacena za služby poskytované během doby trvání předplatného, a souhlasíte s tím, že v nepravděpodobném případě, že vám vzniknou jakékoli přímé škody, budou tyto přímé škody omezeny na tuto částku.

5.2 Souhlasíte s tím, že nejsme odpovědní za jednání, opomenutí a chování třetích stran, zejména platforem sociálních médií, související s vaším používáním aplikace Projektová Kalkulačka a jakýchkoli propojených stránek a služeb. Vaším jediným opravným prostředkem vůči nám v případě nespokojenosti se službami projektové kalkulačky je přestat naše služby používat.

5.3 Berete na vědomí, že s výjimkou plánovaných dočasných přerušení Služeb, jak je uvedeno v části 3.1 výše, neneseme odpovědnost za jakákoli zpoždění nebo selhání na naší straně.

Přerušení služby způsobené mimo naši kontrolu: Nejsme zodpovědní za jakékoli poškození nebo ztrátu dat nebo obsahu, který jste nahráli, způsobené vaší činností, technickými poruchami, závadami nebo činností třetí strany.

6. Zakázané použití

6.1 Odpovídáte za používání projektové kalkulačky, včetně používání projektové kalkulačky jakoukoli osobou, spolupracovníkem nebo jinou stranou, se kterou komunikujete, v souladu s těmito podmínkami a všemi platnými zákony a předpisy. Zejména musíte zajistit, abyste se nedopustili žádného ze zakázaných způsobů použití popsaných v této části 6.

6.2 Následující činnosti jsou považovány za "zakázané použití" a jsou na projektové kalkulačce zakázány:

6.2.1 Jakákoli činnost organizace zapojené do teroristických aktivit, zločinů z nenávisti, násilí nebo jakékoli trestné činnosti;

6.2.2 Jakákoli propagace nebo zveřejnění násilných trestných činů, krádeží a/nebo podvodů;

6.2.3 jakékoliv zobrazování trestné činnosti nebo přiznání trestných činů spáchaných jimi nebo jejich společníky;

6.2.4 jakoukoli propagaci nebo zveřejnění materiálu nebo jiného obsahu, který může být považován za nevhodný nebo neslušný, včetně pornografie, sexuálního obtěžování, nenávistného nebo ponižujícího obsahu;

6.2.5 Jakékoli použití obsahu, které může porušovat příslušná práva duševního vlastnictví, zejména autorská práva nebo práva k ochranným známkám;

6.2.6 Jakákoli činnost, která může být považována za porušení zákonů České republiky nebo vaší domovské jurisdikce, včetně pomluvy, hanobení, narušení soukromí, činnosti způsobující citové nebo jiné utrpení, porušení důvěry;

6.2.7 jakékoli vyjádření podpory nebo pochvaly skupinám, vedoucím nebo jednotlivcům zapojeným do některé z výše uvedených činností.

6.3 Můžeme bez předchozího upozornění (i) zablokovat, omezit nebo zrušit vaše předplatné nebo váš účet na základě podezření, že jste se dopustili některého ze zakázaných způsobů použití, nebo (ii) odstranit nebo vymazat obsah, u kterého máme podezření, že představuje zakázaný způsob použití.


7. Změny smluvních podmínek

7.1 Čas od času můžeme změnit, upravit, přidat nebo odstranit jakoukoli část těchto Podmínek nebo Služeb, včetně ceníku a cenových možností. Jste povinni pravidelně kontrolovat tyto Podmínky, abyste se seznámili se změnami.

7.2 Změny nabývají účinnosti k výše uvedenému datu předplatného, v každém případě však až po jejich zveřejnění na webových stránkách. Pokud je to možné, budeme vás na změny upozorňovat nebo vám pravidelně připomínat, abyste s podmínkami souhlasili při každé další platbě. Pokud se změnami nesouhlasíte, můžete vznést námitku a ukončit službu v souladu s těmito podmínkami.

8. Duševní vlastnictví

8.1 Veškerý obsah obsažený na Webových stránkách, jako je text, grafika, loga, ikony tlačítek, obrázky, zvukové klipy, digitální soubory ke stažení, kompilace dat a software, je ve vlastnictví nás nebo našich dodavatelů obsahu a je chráněn zákony o duševním vlastnictví. Jakýkoli obsah nesmí být použit, pokud jsme k tomu nedali písemné svolení, a pokud jsme svolení dali, pak pouze v rámci omezení a v souladu s licencí, kterou jsme udělili.

8.2 Sestavení veškerého obsahu na webových stránkách je výhradním vlastnictvím společnosti Projektová Kalkulačka a je chráněno zákony o duševním vlastnictví.

8.3 Veškerý software použitý na webových stránkách (nebo poskytovaný jejich prostřednictvím) je majetkem společnosti Projektová Kalkulačka nebo jejích dodavatelů softwaru a je chráněn zákony o duševním vlastnictví.

8.4 Nesmíte, ani nikomu jinému nedovolíte, přímo ani nepřímo:

8.4.1 (i) zpětně analyzovat, rozebírat, dekompilovat nebo se jinak pokoušet zjistit zdrojový kód nebo základní algoritmy celé Služby nebo její části (s výjimkou případů, kdy toto omezení neplatí v omezeném rozsahu, kdy jsou omezení zpětného analyzování zakázána platnými místními zákony);

8.4.2 (ii) upravovat nebo vytvářet odvozeniny jakékoli části Služby;

8.4.3 (iii) pronajímat, pronajímat nebo používat Službu pro účely timeshare nebo servisní kanceláře; nebo

8.4.5 (iv) odstraňovat nebo zakrývat jakákoli oznámení o vlastnických právech ve Službě. Ve vztahu mezi stranami vlastníme veškerá vlastnická práva a práva duševního vlastnictví ke Službě a jejím kopiím nebo částem.

8.5 Nesmíte používat žádné "hloubkové odkazy", "page-scrape", "roboty", "pavouky" nebo jiná automatizovaná zařízení, programy, algoritmy nebo metodiky, ani žádné podobné nebo rovnocenné manuální postupy k přístupu, vyhledávání, kopírování nebo monitorování jakékoli části Služby nebo jakéhokoli obsahu, ani žádným způsobem reprodukovat nebo obcházet navigační strukturu nebo prezentaci Služby nebo jakéhokoli obsahu, ani vyhledávat nebo se pokoušet vyhledávat jakékoli materiály, dokumenty nebo informace jakýmkoli způsobem, který není záměrně zpřístupněn prostřednictvím Služby. Vyhrazujeme si právo takovou činnost zakázat.

8.6 Nebudete se pokoušet získat neoprávněný přístup k jakékoli části nebo funkci služby nebo k jakýmkoli jiným systémům nebo sítím připojeným ke službě nebo serveru Projektová Kalkulačka nebo k jakékoli službě nabízené v rámci služby nebo jejím prostřednictvím, a to hackerským útokem, "dolováním" hesel nebo jakýmkoli jiným nezákonným způsobem.

8.7 Nesmíte zkoumat, skenovat nebo testovat zranitelnost Služby nebo jakékoli sítě připojené ke Službě, ani porušovat jakákoli bezpečnostní nebo ověřovací opatření ve Službě nebo jakékoli síti připojené ke Službě.

8.8 Nebudete provádět žádnou činnost, která by nepřiměřeně nebo neúměrně zatěžovala infrastrukturu Služby nebo systémů či sítí Projektové kalkulačky nebo jakýchkoli systémů či sítí připojených ke Službě nebo Projektové kalkulačce.

8.9 Nesmíte používat žádné zařízení, software ani postupy, které by narušovaly nebo se pokoušely narušit řádné fungování Služby nebo jakoukoli transakci prováděnou prostřednictvím Služby nebo používání Služby jinou osobou.

8.10 Službu ani obsah nesmíte používat k žádnému účelu, který je nezákonný nebo zakázaný touto smlouvou.

9. Ochrana údajů

9.1 Tento článek 9 představuje "Smlouvu o zpracování údajů" mezi společností Projetová kalkulačka a zákazníkem a popisuje naše postupy týkající se zpracování osobních údajů jménem zákazníka v souvislosti s poskytováním služeb.

9.2 Všechny pojmy s velkým počátečním písmenem použité v tomto oddíle a nedefinované jinak mají význam stanovený v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení") nebo v zákoně č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen "Zákon") (Nařízení a Zákon společně tvoří "Právní předpisy o ochraně osobních údajů").

9.3 Aby se předešlo pochybnostem, tento oddíl se nevztahuje na takové zpracování, kde vystupujeme jako správce údajů. Další informace o tom, jaké konkrétní činnosti jako správci údajů provádíme, naleznete v našich samostatných Zásadách ochrany osobních údajů.

9.4 Budeme zpracovávat vámi poskytnuté osobní údaje, zejména údaje týkající se správy účtu, vámi poskytnutých informací a obsahu, vašeho využívání služeb nebo informací o transakcích.

9. 5 Osobní údaje nepředáme žádné třetí straně s výjimkou případů, kdy (i) je to nezbytné k provádění činností a služeb; (ii) v souladu s dokumentovanými pokyny zákazníka; (iii) v rámci subjektů spřízněných se společností Projektová Kalkulačka prostřednictvím společné kontroly, řízení nebo vlastnictví; (iv) v rámci fúze, akvizice nebo jiné investice třetí strany do společnosti Projektová Kalkulačka; nebo (v) pokud je to nezbytné pro dodržení ochrany údajů nebo jiných zákonů, které se na nás vztahují; v takovém případě budeme (v rozsahu povoleném zákonem) informovat zákazníka o tomto právním požadavku před zpracováním osobních údajů.

9.6 Budeme:

9.6.1 zpracovávat osobní údaje pouze na základě zdokumentovaných pokynů zákazníka, a to i v souvislosti s předáním osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud nám to neukládá právo Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje, a v takovém případě budeme zákazníka o tomto právním požadavku před zpracováním informovat, ledaže toto právo takové informování zakazuje z důležitých důvodů veřejného zájmu. Dokumentované pokyny jsou uvedeny v tomto oddíle a v podmínkách;

9.6.2 uplatňovat veškerá komerčně přiměřená technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů v souladu s ustanoveními článku 32 Nařízení;

9.6.3 pomáhat Zákazníkovi jako správci údajů při plnění jeho povinností podle článků 32-36 Nařízení, a to s ohledem na povahu zpracování a informace, které má zpracovatel k dispozici;

9.6.4 s ohledem na povahu zpracování pomáhat zákazníkovi vhodnými technickými a organizačními opatřeními, pokud je to možné, při plnění povinnosti správce reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III Nařízení;

9.6.5 zajistit, aby osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje byly vázány povinností mlčenlivosti nebo měly příslušnou zákonnou povinnost mlčenlivosti;

9.6.6 informovat zákazníka o porušení zabezpečení osobních údajů bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozvěděl, a uvést (1) povahu porušení zabezpečení osobních údajů, (2) pravděpodobné důsledky a (3) opatření přijatá k řešení porušení zabezpečení osobních údajů; tyto informace můžeme poskytnout postupně, pokud nejsou snadno dostupné. Poskytneme zákazníkovi plnou součinnost a budeme jednat podle jeho pokynů, abychom pomohli při vyšetřování a nápravě takového porušení ochrany údajů;

9.6.7 podle volby Zákazníka vymazat nebo vrátit všechny Osobní údaje, odstranit existující kopie Osobních údajů, a to bez zbytečného odkladu po ukončení poskytování Služeb, pokud zákon nevyžaduje jinak nebo pokud se strany nedohodnou jinak;

9.6.8 na základě přiměřené žádosti zpřístupnit Zákazníkovi veškeré informace nezbytné k prokázání splnění povinností stanovených v článku 28 Nařízení a umožnit a po přiměřeném předchozím oznámení, které nesmí být kratší než 4 týdny, přispět k auditům, včetně kontrol, pokud poskytnutí dokumentů nepostačuje k prokázání splnění povinností, které budou prováděny v běžné pracovní době, ne častěji než jednou ročně nezávislou třetí stranou - profesionálním auditorem jmenovaným Zákazníkem na jeho náklady.

9.7 Pro poskytování některých částí Služeb nebo pro pomoc při poskytování technické nebo odborné podpory můžeme zapojit určité třetí strany. Přijetím Podmínek nás zákazník zmocňuje k tomu, abychom zpracování osobních údajů zadávali subdodavatelům. Na subdodavatele se v každém případě vztahují závazné povinnosti mezi námi a subdodavatelem, které obsahují v podstatě podobná ustanovení, jaká jsou uvedena v tomto oddíle. Na písemnou žádost zákazníka mu sdělíme údaje o takovém subdodavateli (subdodavatelích).

9.8 Nesmíme předávat osobní údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor, pokud to není v souladu s kapitolou V Nařízení. Pro takové přenosy přijmeme standardní smluvní doložky nebo jiný mechanismus, který může být pro daný přenos vhodný.

9.9 Pokud má zákazník bydliště, sídlo nebo využívá služby ze země mimo Evropský hospodářský prostor, bere na vědomí, že osobní údaje z takového použití budou předány nám.

9.10 Zákazník se zavazuje zpracovávat veškeré osobní údaje, zejména poskytovat nám osobní údaje, v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, mimo jiné:

9.10.1 zajistit, aby Zákazník provedl a udržoval všechna oznámení a souhlasy regulačních orgánů vyžadované podle právních předpisů o ochraně údajů; a

9.10.2 zajistit, aby všechny osobní údaje byly zpracovávány korektně a zákonně (zejména aby měl Zákazník platný právní základ pro jakékoli zpracování nezbytné pro dodržení Podmínek), transparentním způsobem (zejména aby Zákazník poskytl Subjektům údajů příslušná oznámení o ochraně osobních údajů), byly přesné a aktuální.

9.11 Zákazník nás odškodní a zbaví odpovědnosti za jakékoli ztráty, pokuty, škody, poplatky nebo jiné výdaje (včetně přiměřených odměn advokátů a jiných přiměřených nákladů na právní zastoupení), které vzniknou v důsledku porušení tohoto oddílu nebo nedodržení zákonů o ochraně údajů ze strany zákazníka. V souladu s čl. 82 odst. 2 Nařízení odpovídáme jako Zpracovatel za škodu způsobenou Zpracováním pouze tehdy, pokud jsme nesplnili povinnosti stanovené Nařízením konkrétně určené Zpracovateli nebo pokud jsme jednali mimo rámec zákonných pokynů Správce nebo v rozporu s nimi.

9.12 Na žádost zákazníka můžeme účtovat přiměřené poplatky za jakékoli činnosti nebo pomoc provedené v souvislosti s tímto článkem, které jsou nad rámec služeb.

10. Rozhodné právo a soudní příslušnost

10.1 Vztah mezi vámi a námi založený těmito podmínkami se řídí českým právem. Musíte však dodržovat všechny místní a státní zákony platné ve vaší jurisdikci. Případné spory budou řešeny českými soudy. V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte: podpora@projektovakalkulacka.cz

Chyba

close
close
close
close
close
close

Projektová kalkulačka využívá soubory cookies k zajištění bezpečnosti, snazšího používání a k vyhodnocování